Bezpieczeństwo – cyberbezpieczeństwo, analiza ryzyka

Cyberbezpieczeństwo powinno zajmować wysoką pozycję w agendach zarządów firm… Bezpieczeństwo krajowe i gospodarcze zależy od niezawodnego funkcjonowania krytycznej infrastruktury. Zagrożenia cyberbezpieczeństwa wykorzystują większą złożoność i łączność krytycznych systemów infrastrukturalnych, stanowiąc ryzyko dla bezpieczeństwa kraju, gospodarki, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Podobnie jak w przypadku zagrożeń finansowych i wizerunkowych, ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem wpływa na podstawy przedsiębiorstwa. … Czytaj dalej

Zrozumienie praw osób, których dane dotyczą kluczową rolą dla administratora – część 3

Na gruncie przepisów RODO istnieje wiele norm prawnych stanowiących ochronę osób, których dane osobowe są przetwarzane… Biorąc pod uwagę konflikty jakie pojawiają się w życiu codziennym w ramach stosowania przepisów o ochronie danych osobowych administratorzy danych muszą znać swoje obowiązki. Musimy pamiętać, że poza omówionymi w tym cyklu prawami osób, których dane dotyczą istnieją też … Czytaj dalej

Zrozumienie praw osób, których dane dotyczą kluczową rolą dla administratora – część 2

Upowszechnienie wiedzy o prawach przysługujących osobom fizycznym…. W poprzedniej części cyklu dotyczącego praw osób, których dane dotyczą wyjaśniliśmy trzy z tych praw. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi dwoma oraz postaramy się wytłumaczyć obowiązek administratorów w zakresie powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania. Wejście RODO w życie sprawiło, że upowszechniona została wiedza … Czytaj dalej

Zrozumienie praw osób, których dane dotyczą kluczową rolą dla administratora – część 1

Prawa podmiotów danych, czyli osób których dane dotyczą… Każda osoba, której dane osobowe się przetwarza ma swoje prawa. Wynikają one wprost z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO. Warto je znać, żeby wiedzieć, jakie obowiązki względem tych osób ma administrator danych. W wcześniejszej publikacji „Prawa osób, których dane dotyczą” staraliśmy się Państwu opisać … Czytaj dalej

Prawa osób, których dane dotyczą

Wejście w życie RODO zagwarantowało nam utrzymanie naszych praw, jak i wprowadzenie kilku nowych… W 2018 roku weszło do obowiązywania Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które po artykułach od 15 do 22 gwarantuje osobom fizycznym szereg praw. Praw, do których przestrzegania zobowiązano każdego administratora danych osobowych. Dodatkowe prawo jakie osoba fizyczna może odnaleźć w … Czytaj dalej

Ludzka psychika wrogiem cyberbezpieczeństwa

Istota cyberbezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwo można rozumieć jako ogół środków chroniących system informatyczny przed zagrożeniami takimi jak ataki hackerskie czy złośliwe oprogramowanie. Mając na uwadze tę definicję, pierwsze co przychodzi na myśl, to zaawansowana technologia chroniąca systemy IT w organizacji. Oczywiście, właściwe środki techniczne w tym zakresie są niezwykle istotne. Trudno sobie wyobrazić skutecznie chroniony, rozbudowany system … Czytaj dalej

Ochrona sygnalisty-ustawowe zmniejszanie ochrony

  Ochrona Sygnalisty na gruncie Dyrektywy Osoby dokonujące zgłoszenia nieprawidłowości kwalifikują się do objęcia ochroną po spełnieniu określonych warunków. Znajduje to swoje umocowanie w art. 6 ust. 1 Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: Dyrektywa).  Istotne jest dokonanie zgłoszenia w dobrej wierze, mając uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są … Czytaj dalej

Naruszenie ochrony danych osobowych- poprawny proces obsługi

Powinieneś wiedzieć czym jest naruszenie ochrony danych osobowych… Naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Taką definicję mamy w RODO w artykule 4. Definicja jest dość szeroka i nie pozwala na zbyt dużą interpretację. Naruszenie … Czytaj dalej

Compliance Officer- w strukturach organizacji

Compliance, czyli zarządzanie zgodnością Zarządzanie ryzykiem braku zgodności z regulacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi jest jednym z kluczowych obszarów biznesowych o charakterze strategicznym. Przedsiębiorstwo, które wprowadza do swojej działalności model compliance m.in. zobowiązuje się do stosowania określonych rozwiązań. To szeroko zakrojony system etyczny działający na bardzo wielu płaszczyznach. System ten ma na celu zapewnienie, iż firma będzie … Czytaj dalej

Ochrona Sygnalisty ze strony… Sygnalisty

Ochrona przysługująca każdemu Sygnaliście Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: Dyrektywa), każdej osobie zgłaszającej w dobrej wierze nieprawidłowości przysługuje ochrona ze strony organizacji, której dotyczy zgłoszenie, przed działaniami odwetowymi. Takimi działaniami może być zwolnienie pracownika, wypowiedzenie umowy … Czytaj dalej
BCO Integrity - Logo w stopce